Zasady refundacji

UWAGA!
Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie wzór nowego zlecenia.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1565), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. 2013 poz. 1678) oraz Zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.r. sprzęt stomijny jest refundowany w 100% i wydawany pacjentom bezpłatnie wg dostępnych limitów. Refundacji podlegają zarówno worki, płytki, jak i niektóre akcesoria.

Rozporządzenie określa miesięczne limity kwotowe dla poszczególnych rodzajów stomii:
Rodzaj stomii
Kod
Wysokość limitu

ileostomia

P.099.I 400 zł na miesiąc
kolostomia
P.099.K
300 zł na miesiąc
urostomia
P.099.U
480 zł na miesiąc

Otrzymanie sprzętu stomijnego w ramach refundacji jest możliwe na podstawie dwóch dokumentów, którymi są:
 • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wzór nowego zlecenia. (wzór zlecenia)
 • Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego wydawana w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym miejscu zamieszkania pacjenta
Zlecenie wystawiane jest przez lekarza - może być to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer, chirurg, onkolog lub urolog. Jeżeli zlecenie wystawione jest po raz pierwszy, należy udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania w celu potwierdzenia zlecenia. Pierwsze zlecenie pacjent najczęściej otrzymuje w szpitalu, w którym przeprowadzono operację wyłonienia stomii. W przypadku kolejnego zlecenia nie trzeba potwierdzać go w NFZ, ponieważ realizacja wniosku następuje na podstawie Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego. Zlecenie może być wydane na jeden, dwa lub maksymalnie trzy miesiące. Każda poprawka w pierwszej części zlecenia może być dokonana tylko przez lekarza i wymaga jego parafki i pieczątki - bez tego również nie ma możliwości realizacji zlecenia.

Aby zlecenie było ważne musi zawierać:
 • pieczęć jednostki wystawiającej zlecenie z czytelnym numerem NIP, REGON oraz numerem umowy z NFZ,
 • dane osobowe pacjenta - imię, nazwisko, adres i obowiązkowo pesel, a w przypadku jego braku, nazwa i numer dok. potwierdzającego tożsamość,
 • rodzaj schorzenia wg klasyfikacji ICD-10,
 • kod zaopatrzenia (patrz tabela wyżej),
 • nazwę przedmiotu/środka - w przypadku stomii należy wpisać w zależności: ileostomia, sprzęt stomijny lub kolostomia, sprzęt stomijny lub urostomia, sprzęt urostomijny,
 • w dodatkowych informacjach należy wpisać rodzaj sprzętu i rozmiar,
 • miesiąc/okres na jaki zostało wystawione,
 • datę wystawienia zlecenia,
 • podpis osoby uprawnionej do wystawienia zlecenie oraz jej pieczatkę z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu.
Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego wydawana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza. Karta wydawana jest na maksymalnie 12 miesięcy. Wystawienie zlecenia powinno zostać zapisane w Karcie przez lekarza, a każdorazowe wydanie sprzętu powinno być potwierdzone w Karcie przez realizatora zlecenia pieczątką i podpisem. Po upływie 12 miesięcy należy wyrobić nową Kartę. W celu wyrobienia Karty należy udać się ze zleceniem do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania NFZ osobiście z dokumentem tożsamości. O Kartę może również wystąpić pełnomocnik posiadający pisemne upoważnienie wystawionym przez osobę, na którą wystawiono wniosek oraz dokument tożsamości.

Kiedy będą już Państwo w posiadaniu obu tych dokumentów, można przystąpić już do realizacji zlecenia.
 
Po szczegółowe informacje zapraszamy do zakładki Jak i gdzie odebrać sprzęt.
 
Wskazówki dla osób wypełniających wniosek oraz podmiotów realizujacych zlecenie.

 

 

NYHEDER
9. august 2009
.Kontakt

.Kontakt

MEST BESØGTE
Copyright © Søren Sørensen A/S - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.